11:20:58 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف مشاوره و راهنمای تحصیلی
1 مسئول اساتید مشاور
2 اساتید مشاور
3 شرح وظایف استاد مشاور
4 فرایند مشاوره تحصیلی
تنظیمات قالب