10:04:30 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف تلفنهای ضروری دانشکده بهداشت
شماره تلفن 
1 دفتر رئیس دانشکده 044-32752297-8
2 دفتر معاون آموزشی دانشکده 044-32752297-8
3 دفتر معاون پژوهشی دانشکده 044-32752297-8
4 مدیر گروه بهداشت عمومی 044-32752304
5 مدیر گروه حشره شناسی پزشکی 044-32752303
6 مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 044-32752296
7 مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط 044-32752299
8 دفتر رئیس امور عمومی دانشکده 044-32752308
9 دبیر خانه دانشکده 044-32752309
10 تلفنخانه دانشکده 044-32752300

 

ردیف تلفنهای ضروری ستاد دانشگاه
شماره تلفن 
1 دفتر معاونت آموزشی دانشگاه 044-31937219
2 دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 044-32231930
3 دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 044-32231965
4 تلفنخانه ستاد دانشگاه 044-31937000

 

 

                                                                                آدرس:

ارومیه -کیلومتر 11جاده سرو - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -دانشکده بهداشت

کدپستی : 5756115198

 

 

شماره تماس : 7-32752306 -044  -   2-32752301-044

شماره فکس : 32770047-044 

 

تنظیمات قالب