10:34:43 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کارگروه پایش استانداردهای اعتبار بخشی دانشکده بهداشت

 

در راستای تحقق برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و به منظور اجرای برنامه اعتبار بخشی موسسه ای دانشکده بهداشت، کارگره پایش استانداردهای اعتبار بخشی با شرح وظایف زیر تشکیل شده است:

  • بررسی استانداردها و شاخصهای اعتبار بخشی دانشکده در حوزه های مربوطه ( خدمات آموزشی، امکانات، فرهنگی و...)
  • هماهنگی و پیگیری جهت گردآوری مستندات الکترونیکی مربوط به هر شاخص
  • نظارت بر روند اجرای برنامه ها و فرآیندها طبق استاندارد های تعیین شده در هر دانشکده

 

اعضای کارگروه پایش استانداردهای اعتبار بخشی دانشکده بهداشت

  1. دکتر حمیدرضا خلخالی  (رئیس کارگروه)
  2. دکتر محمد حاج آقازاده  (دبیر کارگروه)
  3. جناب آقای شهرود بهرامی
  4. خانم مهری طیبی
  5. خانم مهندس رقیه محمودیان
  6. خانم پریناز جهانگیری (کارشناس اعتبار بخشی موسسه ای دانشکده)
تنظیمات قالب