10:19:56 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تاریخچه و معرفی گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت 

براساس الویتهای دانشکده بهداشت در زمینه راه اندازی تحصیلات تکمیلی در رشته های مختلف و مخصوصا رشته های چند زمینه ای، راه اندازی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و اقتصاد بهداشت در مقطع ارشد در دستور کار قرار گرفت و از مهر 1395، رشته اقتصاد بهداشت در مقطع ارشد در دانشکده بهداشت و گروه بهداشت عمومی راه اندازی گردید و در سال 1397 گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت با تصویب شورای دانشگاه ایجاد گردید. اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد در سال 1398 دانش آموخته شدند. در سال 1402 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی آغاز گردید.

تنظیمات قالب