05:48:40 - 01 مرداد 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف کمیته پایش پیشرفت تحصیلی
1 شرح وظایف و اعضای کمیته 
2 فرایند پایش پیشرفت تحصیلی
تنظیمات قالب