11:37:14 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف کمیته منتخب دانشکده
1 اعضای کمیته منتخب دانشکده
2 ترکیب و وظایف کمیته منتخب دانشکده
3 چک لیست ارتقاء
4 فرایند ارتقاء در کمیته منتخب دانشکده
5 آیین نامه ارتقاء مرتبه علمی ( سال 95 )
6 شیوه نامه آیین نامه ارتقاء مرتبه علمی
7 جدول آیین نامه ارتقاء مرتبه علمی
8 شیوه نامه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پیوست به شیوه نامه اجرایی و آیین نامه
9 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
تنظیمات قالب