07:45:06 - 24 خرداد 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف آیین نامه کارکنان 
1 آیین نامه اداری استخدامی کارکنان
تنظیمات قالب