10:31:12 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

Department of Health Economics and Management, School of Public Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

 

 Department of Medical Entomology and Vector Control, School of Public Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

 گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

 

 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

 

 Department of Public Health, School of Public Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

 

Department of Occupational Health, School of Public Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

تنظیمات قالب