11:48:02 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف فرایندهای پژوهشی
1 تصویب طرح های تحقیقاتی
2 بررسی طرح در کمیته اخلاق
3 ارزیابی ادعای ارجاع شده از اداره کل ثبت اختراعات
4 برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیات علمی
5 تالیف و ترجمه کتاب
6 استفاده اعضای هیات علمی از دوره فرصت مطالعاتی
7 شرکت در کنگره های خارج از کشور
8 فرم شرکت در کنگره ها و همایش های خارج از کشور
تنظیمات قالب