10:16:02 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف فرایندهای آموزشی
1 ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود
2 انتخاب واحد
3 حذف و اضافه واحدهای درسی
4 حذف اضطراری واحد
5 مرخصی تحصیلی
6 گواهی اشتغال به تحصیل
7 اعلام نمرات
8 رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضات
9 مهمانی دانشجویان به سایر دانشگاهها
10 تغییر رشته
11 صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای خروج از کشور
12 احراز شرایط استعداد درخشان در مقطع کارشناسی
13 فراغت از تحصیل
14 ثبت حضور و غیاب دانشجو در کلاس
15 تولید محتوای آزمون
16 اجرای آزمون
17 تطبیق واحد دانشجویان
18 نظارت بر پروندهها
19 نگهداری اوراق
تنظیمات قالب