11:27:21 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف دانشجویان در حال تحصیل
1 آموزش بهداشت
2 ارگونومی
3 ببیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
4 علوم مدیریت و اقتصاد سلامت
5 مهندسی بهداشت حرفه ای
6 مهندسی بهداشت محیط
تنظیمات قالب