دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف حمایت دانشگاه از تولیدات علمی 
1 سیاستهای حمایتی از پژوهشگران
2 دستورالعمل حمایتی از پژوهشگران
3 سیاستهای حمایت از برون دادههای فناوری
4 شیوه نامه طرح تحقیقاتی HSR
تنظیمات قالب