10:06:47 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

تقویم آموزشی دانشکده بهداشت

 

ردیف عنوان تاریخ
1 شروع و پایان نیمسال تحصیلی

1402/3/14    لغایت  31403/3/2 برای همه دانشجویان


2 شروع و پایان انتخاب واحد اینترنتی 1402/11/07 لغایت 1402/11/13

3 حذف و اضافه 1402/12/7 لغایت 1402/12/9 زمان حذف اضطراری تکدرس 1403/3/20 لغایت 1403/3/22 برای همه دانشجویان

4  حذف اظطراری

1403/3/23 برای همه دانشجویان


5 شروع و خاتمه امتحانات امتحانات : 1403/3/26 لغایت 1403/4/14

تنظیمات قالب