05:46:06 - 01 مرداد 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف راهنمای برگزاری آزمونها
1 شیوه نامه برگزاری آزمونها
2 شیوه نامه اجرایی  انضباطی
3 صورتجلسه تقلب در آزمون
4 کمیته نظارت بر آزمونها
تنظیمات قالب