دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف اولویتهای تحقیقاتی دانشکده بهداشت
1 گروه بهداشت عمومی
2 گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
3 گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت
4 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
5 گروه مهندسی بهداشت محیط
تنظیمات قالب