06:04:44 - 01 مرداد 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف انجمن دانشجویی علوم بهداشتی
1 فرایند دریافت مجوز انجمن علمی دانشجویی
2 فرم عضویت انجمن دانشجویی علوم بهداشتی
3 آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی
4 موافقت نامه تاسیس انجمن دانشجویی علوم بهداشتی
5 اعضای شورای مرکزی انجمن علمی علوم بهداشتی
تنظیمات قالب