11:39:37 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف آیین نامه های اعضای هیات علمی
1 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها
2 آیین نامه اداری-استخدامی اعضای هیات علمی
3 آیین نامه جذب اعضای هیات علمی
4 آیین نامه انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی
5 سقف وام مسکن اعضای هیات علمی
6 دستورالعمل انتخاب استاد ممتاز
7 شیوه نامه توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی
8 دستورالعمل ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی
تنظیمات قالب