English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ١٣ آذر ١٤٠٢

ردیف آئین نامه ها فرم ها و فرآیندها
1 آيين نامه كميته های تحقيقات دانشجویی دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
2 فرآیند حمایت از پژوهش و فعالیت دانشجویان
3 فرآیند حمایت از دانشجو برای ارایه مقاله
4 منشور اخلاقی كميته تحقيقات دانشجویی دانشگاه هاي علىم پزشكي کشور
5 چك ليست بررسي طرح هاي تحقيقاتي كميته تحقيقات دانشجویی
6 چک لیست تصویب طرح
7 سیاست های حمایتی کمیته تحقیقات دانشجویی
8 شیوه پرداخت پاداش مقالات دانشجویی
9 فرم پروپوزال