English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٨ دی ١٤٠٠

رسالت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در زمینه ارگونومی:

رشته ارگونومی به عنوان یک شاخه‌ی علمی مستقل مطرح است که بر روی ماهیت اثرات متقابل انسان و مصنوعات بشری تمرکز دارد و مجموعه‌ای از علوم فنی، مهندسی، طراحی، تکنولوژی و مدیریت را درقالب سیستم‌های قابل سازگاری با انسان مطرح می‌کند که شامل مجموعه‌ای از محصولات طبیعی و مصنوعی‌، فرآیندها و محیط زندگی می‌شود.

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در نظر دارد دانش آموختگانی در مقطع کارشناسی ارشد رشته ارگونومی تربیت کند که بتوانند با مطالعه کار و در ارتباط با محیط کار و کارکنان پرداخته و با بررسی محل کار، ابزار، وسایل و شیوه انجام کار را به گونه ای طراحی و ارتقا بخشند تا از بروز مسایل و مشکلات و آسیب های مربوط به سلامت پیشگیری شود و کارایی و بهره وری و کیفیت را افزایش دهند.

با توجه به پتانسیل دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده بهداشت و گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، چه از نظر نیروی انسانی متخصص و کارآمد و چه از جنبه امکانات و تجهیزات، حرکت در مسیر دانشگاههای نسل سوم و چهارم از طریق آموزش و پژوهش جامعه نگر، کارآفرین و فناورانه و منطبق با نیاز و جایگاه منطقه ای و بین المللی کشور از راهبردهای اساسی این گروه می باشد.

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ارگونومی به مطالعه و بررسی محیط کار و کارکنان می پردازد تا با طراحی مناسب ابزار، وسایل و شیوه انجام کار از بروز مسائل و مشکلات و آسیب های مربوط به سلامت پیش گیری شود و کارآیی و بهره وری و کیفیت افزایش یابد. هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند آموخته های خود را در کلیه محیط های کاری و محیط زندگی به کار ببرند و با بررسی محیط کار و کارکنان، به طراحی و ارتقای ابزار، وسایل و شیوه انجام کار بپردازند. همچنین باید بتوانند به عنوان پژوهشگر در مشکل یابی، ایده یابی، ایده پردازی و طراحی، اجرا و ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی جهت حل مشکلات ارگونومی کار و کارکنان و ارگونومی محصولات تولیدی، آموزش کارکنان و کارگران در جهت تفهیم مفهوم ارگونومی، نقش مثبت و سازنده داشته باشند. در پايان دوره كارشناسي ارشد، دانش آموخته ارگونومی قادر خواهد بود:

·        از نظر آموزشی بعنوان عضو هيات علمی در آموزش اين رشته در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و آموزش عمومی مشغول بکار شود

·        از نظر پژوهشی بعنوان دستيار پژوهشی در پروژه های تحقيقاتی فعاليت نمايد

·        از نظر خدماتی در مراکز صنعتی، کارخانجات، سازمانها و محيط زندگی بعنوان نيروی متخصص آموزش ديده در راستای طراحی کار، طراحی وسائل زندگی، طراحی ايستگاه کار و ارتقاء ايمنی و سلامتی منابع انسانی انجام وظيفه نمايد

نقش ها و وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد ارگونومی

·        دانش آموختگان این رشته، در نقش های آموزشی، پژوهشی- طراحی و تولیدی، مشاوره ای- پیشگیری و مدیریتی وظایف خود را در جامعه به انجام می رسانند.

 

وظایف حرفه ای در نقش آموزشی

·        مشارکت در تدریس واحدهای درسی مهندسی فاکتورهای انسانی در مقطع کارشناسی رشته های مرتبط مانند بهداشت حرفه ای، طراحی صنعتی، مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی و غیره.

·        مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های کوتاه مدت در کلیه مراکز خدماتی، تولیدی و اداری.

 

وظایف حرفه ای در نقش پژوهشی- طراحی و تولیدی

·        طراحی، اجرا و ارزشیابی طرح های تحقیقاتی مرتبط با ارگونومی

·        مشارکت در تدوین استانداردهای ارگونومی

·        همکاری در تدوین استانداردهای ارگونومیک

 

وظایف حرفه ای در نقش مشاوره ای- پیشگیری

·        مشاوره ها با هدف پیشگیری و ارتقای سلامت، کارآیی و بهره وری، به مراکز تولیدی، خدماتی و اداری و مسئولین سلامت، در حوزه های زیر ارئه می شوند:

·         بهینه سازی کار و شرایط انجام کار

·        ارزیابی ارگونومیکی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی

·        شناسایی، ارزیابی و پیشگیری از بروز خطاهای انسانی در مراکز تولیدی، خدماتی و اداری

·        ارزیابی ریسک های ارگونومی جهت پیشگیری از سوانح و حوادث شغلی

 

 وظایف حرفه ای در نقش مدیریتی

·        مشارکت در مدیریت سازمانی با رویکرد انسان محور از طریق تغییرات ارگونومیک در فرآیند کار، ساعات کار و استراحت، نوبت کاری و چرخش شغلی.

 

 

توانمندی های مورد انتظار برای دانش آموختگان کارشناسی ارشد ارگونومی عبارتند از:

·        مهارت های ارتباطی

·        تعامل بین بخشی

·        آموزش

·        پژوهش

·        تفکر عادلانه

·        نگارش مقالات علمی

·        مهارت های حل مسئله

·        خود ارتقایی مستمر

·        درخواست و ارائه مشاوره

·        تفسیر آزمون های فیزیولوژیک و بایو مکانیک مرتبط

·        کار در محیط های حرفه ای

·        مهارت های مدیریت شامل: ارزیابی و شناسایی مشکلات ارگونومیکی، تحلیل داده ها، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، برنامه ریزی، سازماندهی، پایش و نظارت، کنترل کیفی و ارزشیابی در زمینه ارگونومی

·        سالم سازی فیزیکی و روانی محیط کار

·        استفاده از وسایل تخصصی و کالیبراسیون آن

·        آنتروپومتری

·        تجزیه و تحلیل ارگونومیک مشاغل

·        تحلیل ارگونومیک محیط های کاری

·        طراحی ایستگاه های کاری در مشاغل تولیدی، خدماتی و اداری

·        تحلیل و طراحی بیومکانیکی ابزارهای کاری

·        آشنایی با اندازه گیری روشنایی، صدا، امواج، پرتوها، دما و رطوبت

·        ارزیابی عوامل خطر و خطاهای انسانی در محیط های کاری

·        تحلیل و طراحی ارگونومیک در اماکن شهری و عمومی

·        بکارگیری نرم افزار های تخصصی ارگونومی