10:29:35 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

کارکنان دانشکده بهداشت

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 هادی کارآمد عامل مالی

2 شهرود بهرامی رئیس اداره امور عمومی و کارپرداز

3 محمد علی انصاری دریافت و پرداخت

4 مهندس رقیه محمودیان مسئول فناوری اطلاعات

5 زهرا قراجه داغی مسئول کتابخانه،اطلاع رسانی و مرجع

6 کریم طاهری مسئول دفتر ریاست

7 مهدیه ظفر رمضانیان مسئول کارگزینی

8 هدایت نبی زاده مسئول خدمات و نقلیه و مخابرات

9 وحید نادری فر انباردار

10 یاسین بابایی مسئول کلاسها

9 توحید صالحی مسئول دبیرخانه

  سایر کارکنان  

1 مالک آقاجانی  

2 نادر نوری  

3 امید مصطفائی  

4 خضر رسولی  

تنظیمات قالب