11:19:33 - 31 تیر 1403

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف آیین نامه های مقطع کارشناسی
1 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی
2 آیین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتازو استعداد درخشان در مقاطع بالاتر
3 آیین نامه سازمان نظام وظیفه
4 آیین نامه دانشجویان نمونه
ردیف آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد
1 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته
2 آیین نامه انتخاب بیش از یک استاد راهنما در پایان نامه
ردیف فرمها و راهنماهای مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد
1 قالب آگهی برگزاری سمینارکارشناسی ارشد
2 فرایند ثبت موضوع تا دفاع پایان نامه
3 فرم پروپوزال پایان نامه
4 فرم انتخاب استاد راهنما
5 فرم ثبت عنوان
6 صورتجلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه در گروه
7 فرم گزارش سه ماهه پیشرفت کار پایاننامه
8 فرم درخواست دفاع از پایان نامه
9 فرم تعیین استاد داور
10 درخواست برگزاری جلسه دفاع
11 صورتجلسه دفاع از پایان نامه
12 صورتجلسه دفاع از پایان نامه با امضای معاون آموزشی
13 فرم انجام اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد
14 راهنمای نگارش پایان نامه
15 تعهد نامه دانشجودر انجام پایان نامهو انتشار نتایچ
16 کاربرگ طرح فناورانه دانشگاه
17 قالب آگهی جلسه دفاع پایان نامه
18 حق چاپ نشر و مالکیت معنوی
19 فرم ارزشیابی
ردیف فرمهای مربوط به کلیه مقاطع
1 فرم مفقود شدن کارت
تنظیمات قالب