English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٩ مرداد ١٤٠١

تاريخچه و معرفی گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت 

 

براساس الويتهاي دانشكده بهداشت در زمينه راه اندازي تحصيلات تكميلي در رشته هاي مختلف و مخصوصا رشته هاي چند زمينه اي، راه اندازي رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني و اقتصاد بهداشت در مقطع ارشد در دستور كار قرار گرفت و در سال تحصيلی 96-95  ، رشته اقتصاد بهداشت در مقطع ارشد در دانشكده بهداشت و گروه بهداشت عمومي راه اندازي گرديد و در سال 1397 گروه علوم مديريت و اقتصاد سلامت با تصويب شوراي دانشگاه ايجاد گرديد.