English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٤ خرداد ١٣٩٧

اهم وظایف کمیته نظارت بر آزمونها


- مشارکت در برنامه ریزی و زمان بندی آزمونها
- مشارکت در نظارت بر اجرای آزمونها
- تشویق اساتید به بهره گیری از امکانات تحلیل آزمونها (با همکاری واحد EDO)
- دریافت نتایج تحلیل آزمونها و استخراج گزارش تحلیلی برای مشخص نمودن درجه دشواری و تمیز سئوالات جهت تشکیل بانک سئوالات امتحانی (با همکاری واحد EDO)
- ارائه بازخورد نتایج تحلیل آزمونها به گروههای آموزشی و اساتید در جهت کمک به بهبود و اصلاح روند طراحی آزمون (با همکاری واحد EDO)
- بررسی فرایند آزمونها و جمع بندی مشکلات احتمالی و انعکاس آنها به مدیریت دانشکده

 

اعضای نظارت بر برگزاری آزمونها

نام و نام خانوادگی

سمت

تصویر

دکتر علیرضا چاوشین

معاون آموزشی- پژوهشی دانشکده
دکتر حمیدرضا فرخ اسلاملو مدیر گروه بهداشت عمومی

دکتر فرخ دبیری

مدیر گروه حشره شناسی پزشکی

دکتر تیمور اللهیاری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر علی احمد آقاپور

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

خانم مهری طیبی

مسئول آموزش دانشکده  

خانم سپیده غفاری

کارشناس واحد EDO دانشکده