English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢

عضو هیأت علمی

برنامه

دکتر علیرضا دیدارلو

Pdf

دکتر براتعلی رضاپور

Pdf

دکتر جمیله امیرزاده 

Pdf

دکتر مینا ماهری

Pdf