English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

عبداله نقیان

کارشناس آزمایشگاه سموم و آفت کشها

دانشجوی دکترای حشره شناسی پزشکی

2

مظفر واحدی

کارشناس آزمایشگاه بیولوژی مولکومی و موزه حشره شناسی

کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی