English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩

برنامه های درسی دانشکده بهداشت در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-99

رشته تحصیلی

مقطع

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

ارگونومی

-

-

pdf

بهداشت عمومی

Pdf

pdf

-

حشره شناسی پزشکی

-

-

pdf

مهندسی بهداشت حرفه ای

Pdf

-

pdf

مهندسی بهداشت محیط

pdf

-

Pdf

اقتصاد بهداشت

- -

Pdf

آموزش بهداشت

- -

Pdf