English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨

فهرست اعضای هیات علمی برحسب مرتبه علمی و به ترتیب الفبا

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه آموزشی تصویر   نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی

تصویر

دکترفرخ اسلاملو - حمیدرضا

استاد بهداشت عمومی   دکتر جعفری-سید جواد  استادیار بهداشت محیط     
دکتر محبی -ایرج استاد بهداشت حرفه ای   دکتر جعفری - عباس استادیار بهداشت حرفه ای 
دکتر آقاپور - علی احمد دانشیار بهداشت حرفه ای   دکتر دبیری - فرخ  استادیار حشره شناسی پزشکی 
دکتر اللهیاری - تیمور دانشیار بهداشت حرفه ای   دکتر رضاپور - براتعلی استادیار بهداشت عمومی
دکتر چاوشین - علیرضا دانشیار حشره شناسی پزشکی   دکتر علی نیا - سیروس استادیار بهداشت عمومی
دکتر حاج آقازاده - محمد دانشیار بهداشت حرفه ای     دکتر قهرمانی - ابوالفضل استادیار بهداشت حرفه ای 
دکتر خرسندی - حسن دانشیار بهداشت محیط    دکتر ماهری - مینا   استادیار بهداشت عمومی  
دکتردیدارلو- علیرضا  دانشیار بهداشت عمومی   دکتر محمدی بوانی- مولود استادیار حشره شناسی پزشکی  
دکترعقلمند- سیامک دانشیار بهداشت عمومی   دکتر همت جو -رسول استادیار بهداشت حرفه ای  
دکتر قلی زاده - صابر دانشیار حشره شناسی پزشکی   دکتر یوسف زاده -حسن استادیار  بهداشت عمومی   
دکتر نبی لو - بهرام  دانشیار بهداشت عمومی   نوید جو - ناهید  دانشجوی دکتری بهداشت محیط
دکتر امیرزاده - جمیله  استادیار بهداشت عمومی      مهندس حسین پور-سعید مربی بهداشت محیط