English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٦ بهمن ١٤٠١

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

عبداله نقیان

کارشناس آزمایشگاه سموم و آفت کشها

دکترای حشره شناسی پزشکی

2

سید جواد سید زاده 

کارشناس آزمایشگاه بیولوژی مولکومی و موزه حشره شناسی

کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی