English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢
ردیف سازمانهای تخصصی
1 سازمان جهانی بهداشت
2 بخش اکولوژی ناقلین و مدیریت آنها ( سازمان جهانی بهداشت )
3 بخش بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان ( سازمان جهانی بهداشت )
4 کتابخانه سازمان جهانی بهداشت
5 مرکز تحقیقاتی سیستماتیک کولیسیده ها
6 مرکز تحقیقاتی بیوسیستماتیک ناقلین بیماریها
7 مرکز تحقیقاتی مدیریت و کنترل ناقلین نیروهای مسلح آمریکا
8 سازمان تحقیقاتی نقشه سازی ناقلین و بیماریهای منتقله توسط آنها
9 کتابخانه مرکز تحقیقاتی بیوسیستماتیک ناقلین
10 مرکز طبقه بندی کولیسیده ها ( پروفسور هاریک )
11 مرکز ارزیابی حشره کشها ( سازمان بهداشت جهانی )
12 مرکز کنترل بیماریهای آمریکا
13 بخش بیماریهای منتقله توسط ناقلین
14 انجمن حشره شناسی پزشکی آمریکا
15 سازمان تحقیقاتی بیوانفورماتیک ناقلین بیماریها
16 سازمان تحقیقاتی بیوانفورماتیک ناقلین مالاریا
17 گرنت و حمایت مالی از محققین و پروژه های تحقیقاتی سازمان جهانی بهداشت
18 انجمن حشره شناسی پزشکی انگلستان
19 گروه حشره شناسی پزشکی دانشگاه کرنل آمریکا
20 بخش حشره شناسی پزشکی دانشگاه جان هاپکینز
21 گروه حشره شناسی پزشکی، دانشگاه سیدنی
22 حشره شناسی پزشکی دانشگاه طب گرمسیری لندن، انگلستان
23 بخش حشره شناسی پزشکی دانشگاه فلوریدا
24 گروه حشره شناسی پزشکی، انستیتو ملی طب گرمسیری ژاپن
25 گروه حشره شناسی دانشگاه ایلینویز، آمریکا
26 بخش حشره شناسی پزشکی، دانشگاه ویسکونسین
27 بخش حشره شناسی پزشکی، اداره بهداشت استرالیا
28 انجمن حشره شناسی کانادا
29 بخش حشره شناسی پزشکی دانشگاه فلوریدا
30 کتابخانه الکترونیک وزارت بهداشت
31 انجمن حشره شناسی پزشکی ایران
32 گروه حشره شناسی پزشکی تهران
33 گروه حشره شناسی پزشکی دانشگاه شیراز
34 پایگاه عقرب شناسی ایران
35 انجمن حشره شناسی ایران
36 مجله حشره شناسی پزشکی ایران
37 گروه حشره شناسی پزشکی دانشگاه اهواز
38 گروه حشره شناسی پزشکی همدان