English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢
ردیف طرح درس کارشناسی بهداشت عمومی
1 آموزش بهداشت و ارتباطات- کارشناسی پیوسته
2 آموزش بهداشت و ارتباطات-کارشناسی ناپیوسته
3 تکنولوژی آموزشی
4 روانشناسی و بهداشت روان
5 اصول و مبانی جامعه شناسی
6 اقدامات بهداشتی وکمکهای اولیه در شرایط اضطراری
7 بهداشت سالمندی
8 کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل های داده های بهداشتی
9 مصون سازی فعال و انفعالی
10 مبانی و اصول اپیدمیولوژی
ردیف طرح درس کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاءسلامت
1 روانشناسی رفتار سالم
2 فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت(1)
3 فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت(2)
4 مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
5 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در محيط کار
6 ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
7 اصول و فنون مشاوره در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
8 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در مدارس
9 جامعه شناسی سلامت
10 روش پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
11 زبان تخصصی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
12 نظریه ها و مدل های برنامه ریزی و تغییر رفتار سلامتی
13 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت جامعه محور
14 نرم افزارهای تحلیل داده های سلامت