English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢
ردیف کمیته منتخب دانشکده
1 اعضای کمیته منتخب دانشکده
2 ترکیب و وظایف کمیته منتخب دانشکده
3 چک لیست ارتقاء
4 فرایند ارتقاء در کمیته منتخب دانشکده
5 آیین نامه ارتقاء مرتبه علمی (سال95 )
6 شیوه نامه آیین نامه ارتقای مرتبه علمی
7 جدول آیین نامه ارتقای مرتبه علمی
8 شیوه نامه تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پیوست به شیوه نامه اجرایی و آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی ابلاغی
9 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی