English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١١ بهمن ١٤٠١

 

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته

سمت

آدرس ایمیل

تصویر

دکتر حمیدرضا خلخالی

آمار زیستی رئیس دانشکده

khalkhali@umsu.ac.ir

دکتر مینا ماهری

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

معاون پژوهشی دانشکده و سرپرست کمیته

kabehmahery@yahoo.com

دکتر حسن یوسف زاده

اقتصاد سلامت

عضو کمیته

hyusefzade2010@gmail.com

   

دکتر رسول همت جو

بهداشت حرفه ای

عضو کمیته

r.hemmatjo@yahoo.com

دکتر فرشاد بهرامی اصل

بهداشت محیط

عضو کمیته

farshadfba@gmail.com