English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٩ مرداد ١٤٠١

چشم انداز (Vision) گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت:

چشم انداز گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت آموزش و تربيت دانش آموختگان آشنا، معتقد و عامل به مفاهيم، مباني و راهکارهاي تامين، حفظ و ارتقاي مدیریت نظام سلامت و تامین مالی آن است.

رسالت گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت:

انتظار داريم در 5 سال آينده:

·      فراگيران طبق استانداردهاي کشوري آموزش ببينند.

·      دانشجویان امکان قبولي در مقاطع بالاتر را داشته و امکان جذب در بازار کار و رفع نياز جامعه را عملي نمايند.

·       مقاطع PhD  اقتصادسلامت، کارشناسي ارشد رشته هاي مرتبط در گروه ايجاد شود.