English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢
ردیف اولویتهای تحقیقاتی دانشکده بهداشت
1 گروه بهداشت عمومی
2 گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
3 گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت
4 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
5 گروه مهندسی بهداشت محیط