English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١١ آذر ١٤٠٢
ردیف انجمن دانشجویی علوم بهداشتی
1 فرایند دریافت مجوز انجمن علمی دانشجویی
2 فرم عضویت انجمن دانشجویی علوم بهداشتی
3 آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی
4 موافقت نامه تاسیس انجمن دانشجویی علوم بهداشتی
5 اعضای شورای مرکزی انجمن علمی علوم بهداشتی