English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢
ردیف فرایندهای پژوهشی
1 تصویب طرح های تحقیقاتی
2 بررسی طرح در کمیته اخلاق
3 ارزیابی ادعای ارجاع شده از اداره کل ثبت اختراعات
4 برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیات علمی
5 تالیف و ترجمه کتاب
6 استفاده اعضای هیات علمی از دوره فرصت مطالعاتی
7 شرکت در کنگرههای خارج از کشور
8 فرم شرکت در کنگرهها و همایشهای خارج از کشور