English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢

آزمایشگاه شیمی و تجزیه آلاینده ها آزمایش های مرتبط با دروس سم شناسی شغلی، تجزیه و ارزشیابی آلاینده های هوا و شیمی تجزیه با استفاده از تجهیزات و مواد شیمایی موجود به انجام می رسد. دستگاه های تجزیه ای این آزمایشگاه شامل دستگاه گاز کروماتوگرافی مجهز به دتکتورهای FID، TCDو ECDو دستگاه اسپکتروفتومتر می باشد. توسط این تجهیزات، کمی سازی برخی از آلاینده های نمونه برداری شده از هوا مقدور می باشد. اندازه گیری میزان سختی، اسیدیته، قلیاییت،کلراید و اکسیژن محلول در آب توسط روش تیتراسیون و نیز اندازه گیری غلطت محلولهای مختلف توسط روش های تیتراسیون مانند اسید-باز، رسوبی، تشکیل کمپلکس و اکسیداسیون - احیا در این آزمایشگاه انجام می گیرد.