English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ١١ بهمن ١٤٠١

ردیف تلفنهای ضروری دانشکده بهداشت
1 عنوان شماره تلفن
2 دفتر رئیس دانشکده 044-32752297-8
3 دفتر معاون آموزشی دانشکده 044-32752297-8
4 دفتر معاون پژوهشی دانشکده 044-32752297-8
5 مدیر گروه بهداشت عمومی 044-32752304
 6 مدیر گروه حشره شناسی پزشکی 044-32752303
7 مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 044-32752296
8 مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط 044-32752299
9 دفتر رئیس امور عمومی دانشکده 044-32752308
10 دبیر خانه دانشکده 044-32752309
11 تلفنخانه دانشکده 044-32752300

 

ردیف تلفنهای ضروری ستاد دانشگاه  
1 عنوان شماره تلفن
2 دفتر معاونت آموزشی دانشگاه 044-31937219
3 دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 044-32231930
4 دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 044-32231965
5 تلفنخانه ستاد دانشگاه 044-31937000

 

 

                                                                آدرس:

ارومیه -کیلومتر 11جاده سرو - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -دانشکده بهداشت

کدپستی : 5756115198

 

 شماره تماس : 7-32752306 -044  -   2-32752301-044

شماره فکس : 32770047-044