English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢
ردیف طرح درس کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
1 ارگونومی شغلی 1
2 ارگونومی شغلی 2
3 ارزیابی مدیریت ریسک و کنترل حریق
4 ایمنی فرایند
5 ایمنی سیستم و مدیریت ریسک
6 ارزیابی آلایندههای هوا
7 کنترل آلایندههای هوا
8 حفاظت در برابر پرتوها
9 طراحی زوشنایی در محیط کار
10 طراحی سیستمهای کنترل گرما و سرما
ردیف طرح درس کارشناسی بهداشت حرفه ای
1 تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا
2 مبانی کنترل آلودگی هوا
3 طراحی تهویه صنعتی
4 مبانی نمونه برداری از آلایندههای هوا
5 مهندسی عوامل انسانی
ردیف طرح درس ارگونومی
1 ارگونومی محیطی
2 ارگونومی شناختی
3 روش های ارزیابی در ارگونومی
4 اصول و مبانی ارگونومی
5 آنتروپومتری
6 بیو مکانیک شغلی
7 روانشناسی در ارگونومی
8 حوادث ناشی از کار
9 کلیات ارگونومی
10 خطای انسانی و ایمنی سیستمها
11 مهندسی فاکتورهای انسانی
12 ماکرو ارگونومی
13 ارگونومی طراحی