English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٢

فهرست اعضای هیات علمی برحسب مرتبه علمی

 

نام و نام خانوادگی

(CV)

مرتبه علمی

(علم سنجی)

گروه آموزشی تصویر  

نام و نام خانوادگی

(CV)

مرتبه علمی

(علم سنجی)

گروه آموزشی

تصویر

دکتر  ایرج  محبی  

استاد

بهداشت حرفه ای

 

دکتر فرخ دبیری

 

استادیار حشره شناسی پزشکی     

دکتر حمیدرضافرخ اسلاملو

استاد بهداشت عمومی  

دکتر جمیله امیرزاده

استادیار بهداشت عمومی 

دکتر  حسن خرسندی  

استاد بهداشت محیط  

دکتر سعید حسین پور

استادیار بهداشت محیط
دکتر صابر قلی زاده    استاد حشره شناسی پزشکی  

دکتر رسول همت جو

استادیار بهداشت حرفه ای

دکتر علیرضا دیدارلو 

استاد بهداشت عمومی  

دکتر مینا ماهری

استادیار آموزش بهداشت   

دکتر تیمور اللهیاری 

دانشیار بهداشت حرفه ای  

دکتر  فرشاد بهرامی اصل

استادیار بهداشت محیط  

دکتر علیرضا  چاوشین

دانشیار حشره شناسی پزشکی  

دکتر ناهید نویدجوی

استادیار بهداشت محیط
 

دکتر سیامک عقلمند

دانشیار مدیریت و اقتصاد سلامت 
 

 

دکتر احمد فرامرزی

استادیار مدیریت و اقتصاد سلامت  


دکتر  علی احمد آقاپور 

دانشیار بهداشت محیط  

دکتر بهروز فتحی

 استادیار دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت  

دکتر محمد حاج آقازاده 

دانشیار بهداشت حرفه ای  

 

دکتر امیر محمدی 

  استادیار بهداشت محیط  

دکتر حسن یوسف زاده

دانشیار مدیریت و اقتصاد سلامت   

دکتر مهدی بدخشان 

استادیار حشره شناسی پزشکی

دکتر  ابوالفضل قهرمانی

دانشیار بهداشت حرفه ای  
 

دکتر سیروس علی نیا

دانشیار   مدیریت و اقتصاد سلامت