English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

 

 

 

اعضای شورای آموزشی دانشکده بهداشت

نام و نام خانوادگی

سمت

تصویر

دکتر حسن خرسندی

رئیس دانشکده
دکتر علیرضا چاوشین معاون آموزشی- پژوهشی دانشکده

دکتر حمیدرضا فرخ اسلاملو

مدیر گروه بهداشت عمومی

دکتر فرخ دبیری

مدیر گروه حشره شناسی پزشکی

دکتر تیمور اللهیاری

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر علی احمد آقاپور

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

خانم مهری طیبی

مسئول آموزش دانشکده