English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

شرح وظایف شورای آموزشی پژوهشی دانشکده

1)      برنامه ریزي جهت ایجاد زمینه هاي اجرایی مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشگاه ابلاغ میگردد

2)      تدوین سیاستهاي آموزشی و پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح

3)      بررسی و تدوین طرحهاي آموزشی و پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شوراهاي تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوري دانشگاه

4)      بررسی و تدوین طرحهاي ارزشیابی فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی دانشکده  و پیشنهاد آن به شوراهاي تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوري  دانشگاه

5)      هماهنگی میان گروهها و بخشها در ارائه دروس مشترك

6)      اتخاذ تصمیمات اجرایی براي هماهنگی و تطابق زمانی آموزش و پژوهش در دانشکده

7)      بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی جدید و پیشنهاد آن به شوراي  براي تکمیل اعضاي هیأت علمی هر گروه آموزشی

8)      بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

9)      بررسی و اظهارنظر در مواردي که رییس دانشکده به شورا ارجاع میدهد

10)   بررسی تقاضاهاي فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شوراي دانشگاه

11)   بررسی طرحهاي پژوهشی و فناوري اعضاي هیأت علمی و ارجاع آن به شوراي تخصصی پژوهشی و فناوري دانشگاه

12)   تصویب عناوین  پایان نامه هاي تحقیقاتی دوره هاي تحصیلات تکمیلی با رویکرد حل موضوعات کاربردي و توسعه و تحقیق در موضوعات بنیادین