English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

مهندس مهرداد حلمی

کارشناس آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای